Што претставуваат Позициони документи?

Препознавајќи ги потребите на бизнис заедницата, создавањето на позициските документи е начин и алатка на анализирање на постојните проблеми кои се јавуваат при имплементација на закони од сите сектори опфатени од бизнис заедницата. Со идентификување на проблемите кои им создаваат потешкотии во работењето на претставниците на бизнис заедницата, коморите работат на нивно преточување во позициски документи, кои се доставуваат до надлежните државни институции, со кои се поставуваат темелите за идно менување на законската регулатива, во насока на подобрување на истата. Позициските документи кои се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од Стопанските комори, партнери во проектот, се достапни подолу. Доколку имате Ваш предлог за изработка на на позициски документ во одредена тема, ве молиме користете ја формата подолу за да го поднесете предлогот.

Филтер на документи
Најнови актуелни јавно објавени документи
Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Поддршка на Коморите за бесплатен пристап кон базата на Централниот Регистар

 Потреба од мерка за поддршка на Коморите од Владата на Република Северна Македонија за бесплатен пристап кон базата на Централниот Регистар

 Достапност на анализи кои ќе ги водат компаниите кон вистинските деловни чекори, кои бесплатно ќе можат да ги користат за развој, предвидување на ефективноста и функционирањето на легислативата, како и за создавање на соодветни мерки за поддршка на развојот на приватниот сектор.


Влада на Република Северна Македонија

 

Министерство за финансии

 

Централен регистар

03-10-2019

Нема одговор

Мислење кон предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за угостителска дејност и предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за туристичка дејност

 Мислење по однос на Закон за изменување и дополнување на Закон за угостителска дејност и Закон за изменување и дополнување на Закон за туристичка дејност. Овие два закона се клучни за успешно функционирање на секторите угостителство и туризам со надеж дека предлозите на приватниот сектор кој се соочува со проблемите подолг период ќе бидат усвоени за напредок на дејностите

Да се дефинира категоризација за сите угостителски објекти, евиденција на туристи кои престојуваат во објекти кои работат во дејноста угостителство, да се ревидираат и усогласат казнените одредби во Законот за угостителска дејност.

Барање за доставување на официјална табела со податоци за износот на полисата или банкарската гаранција, кои не се утврдени во законскиот текст


  Министерство за економија

16-07-2019

Нема одговор

Унапредување на системот на управување со посебните токови на отпад со колективни постапувачи и вклучување на посебните токови на отпадкои може да се користат како суровина со што ќе се подобри бизнис климата и животната средина

Непостоењето на колективни постапувачи за управување со посебните токови на отпад кои може да се ре употребат, доведуваат до неопходноста од депонирање на овие токови (големи трошоци при депонирање во јавното комунално претпријатие), што директно негативно се одразува на работењето на компаниите и конкурентноста во однос на други фирми. Треба да се поттикне рециклирањето на посебните токови на отпад: текстил,  дрво, гуми, градежен шут, тонери и друг вид на отпад, со што ќе се заштедат ресурси за повторно производство на овие производи, ќе се намали притисокот на постојните депонии, ќе се лимитира заземање на нови површини, ќе се заштити животната средина и ќе се намалат количините на отпад кој ќе се носи на депонија.

 Се предлагаат следните законски измени:

1. Бришење на дефиниција "мал производител " во Законот за отпад

2. Поконкретни обврски за Градоначалниците по законските прописи за управување со отпад, отпад од пакување, отпад од електрична и електронска опрема и отпад од батерии и акумулатори;

3. Попрецизно дефинирање како колективните постапувачи за отпад од пакување да ги трошат парите како процент од приходите

- мин . за инфраструктура

- мин. за собирање и транспорт

- мин. за подигање јавна свест

4. Зголемување на потребниот процент за регистрирање колективен постапувач (од 5% на 10%) и бришење на сите понатамошни барања/ограничувања за пазарен удел

5. Посериозна и објективна годишна евалуација на работата на колективните постапувачи.

6. Внесување на дополнителни токови на отпад во системот (отпадно дрво, тонери, гуми, текстил, градежен шут и др.) за кои има заинтересирани компании кои би се регистрирале и за оваа дејност.


Министерство за животна средина и просторно планирање

15-07-2019

Нема одговор

Немање на стимулативни мерки за формализација на работата за потребите на домаќинството и немање механизми за формализација на сезонските работници во земјоделието

Постојат области во македонската економијата каде што неформалноста е многу голема, како што се сезонските работници во земјоделието и работата за потребите во домаќинствата (чистење, градинарство, услуги за одржување, приватни образовни часови, грижа за деца и возрасни лица, реновирање,  доградба на домовите,  итн.). Развојот на компаниите кои би го подигнале квалитетот на услугите и би поставиле стандарди во давањето на услугите во овие области е скоро невозможно, поради големото влијание на неформалноста врз цените на услугите. Тешко е овие сектори да се формализираат без стимулативни иницијативи, па затоа се предлага воведување на Ваучер систем за сезонските земјоделски работници и услугите за потребите на домаќинството.

Предлогот е да се воведе Ваучер систем за стимулирање на формализација на економските активности и со воведувањето на ваучер системот се очекува да се формализираат овие области, што ќе доведе до развој на нови бизниси или проширување на постојните бизниси.


 Доставено до Министерство за труд и социјална политика и Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

15-07-2019

Нема одговор

*Позициските документи се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од стопанските комори.


Propozimi juaj