Што претставуваат Позициони документи?

Препознавајќи ги потребите на бизнис заедницата, создавањето на позициските документи е начин и алатка на анализирање на постојните проблеми кои се јавуваат при имплементација на закони од сите сектори опфатени од бизнис заедницата. Со идентификување на проблемите кои им создаваат потешкотии во работењето на претставниците на бизнис заедницата, коморите работат на нивно преточување во позициски документи, кои се доставуваат до надлежните државни институции, со кои се поставуваат темелите за идно менување на законската регулатива, во насока на подобрување на истата. Позициските документи кои се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од Стопанските комори, партнери во проектот, се достапни подолу. Доколку имате Ваш предлог за изработка на на позициски документ во одредена тема, ве молиме користете ја формата подолу за да го поднесете предлогот.

Филтер на документи
Најнови актуелни јавно објавени документи
Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Propozim i masave ekonomike për të mbështetur sektorin privat në përgjigje ndaj një ngadalësimi eventual të ekonomisë të shkaktuar nga korona virusi

Odat ekonomike pajtohen që në këto rrethana është e nevojshme që Qeveria dhe institucionet, të marrin masa urgjente dhe konkrete që në një farë mase do të kontribuonin në menaxhimin më të lehtë të situatës në zhvillim, nga ana e kompanive.

Odat ekonomike, në konsultim me anëtarët e tyre, vlerësojnë se Qeveria duhet të marrë parasysh më shumë "pako" të masave të propozuara të cilat në vazhdim janë grupuar në disa fusha


  Влада на Република Северна Македонија

19-03-2020

Нема одговор

Забелешки и предлози од компаниите на Предлог Закони за отпад

Пакет на предлог закони за воспоставување на ефикасен систем во областа на управувањето со отпад и посебните текови на отпад.

Предлози за промена на Законот за пакување и отпад од пакување и Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.


Министерство за животна средина и просторно планирање

27-12-2019

Нема одговор

Потреба од промена на моделот на пресметување на придонеси во ИКТ секторот

Трошоците поврзани со фискалните давачки за вработените во ИКТ секторот се актуални поради фактот што оваа индустрија има повисоки плати во однос на другите делови од стопанството што автоматски значи дека висината на уплатените средства за даноци и придонеси се значително поголеми во однос на другите индустрии. Воведувањето на прогресивното оданочување со данокот на личен доход дополнително ги зголеми трошоците на фирмите и вработените.

Потребно е државата да најде механизам преку кој ќе се овозможи одржување на конкурентноста на македонските фирми како работодавачи која е загрозена од прекумерното фискално оптоварување кое го имаат за трошоци за вработени. Конкретното предлог решение е да се лимитира или да се постави горен праг за пресметување на придонесите кој би значел пресметка на придонесите за вработените во  ИКТ индустријата за максимален износ на плата кој е утврден како просечната исплатена плата во индустријата зголемена за 50%.


Министерство за финансии

Влада

25-12-2019

Нема одговор

Измени и дополнувања на Закон за финансиска дисциплина

Од досегашната примена на законот се идентификува проблем пред се заради постоење на  неравноправност помеѓу економските оператори од приватниот и економските оператори од јавниот сектор.

 Неопходно е да се направат измени и дополнувања во Законот за финансиска дисциплина во следната насока:

  1. Во однос на роковите кои се предвидуваат за субјектите од јавен сектор (чл. 6 ст. 3 од ЗФД)  да се прецизира и да се даде јасна дефиниција што точно подразбира договор чиј предмет е повеќегодишна јавна набавка и за истиот да се предвиди максимален рок;
  2. Да се воведе одредба каде ќе се предвиди дека плаќањето на долгот има приоритет пред плаќањето на казната (за да се исполни целта на законот т.е. исполнување на побарувачката и сигурноста и заштита на доверителите); или да се направи  категоризација, односно глобата да се пресметува согласно долгот
  3. Еднаква примена на роковите за исполнување на деловните трансакции кои се однесуваат на економски оператори од приватниот сектор и на субјекти од јавен сектор, со фокус на примена и почитување на максималните рокови за реализација на деловна трансакција во која субјект од јавниот сектор се јавува како должник.


  Министерство за финансии

28-10-2019

Нема одговор

Усогласување на потребите на работодавачите со пазарот на труд

 Претставниците на деловната заедница истакнуваа дека се соочуваат со големи предизвици во однос на обезбедување на квалитетна работна сила, која ќе биде носител на процесот на развој на приватниот сектор во денешното време.

 - Да се создадат регионални центри за обуки/прекфалификација кои ќе бидат децентрализирани по региони. Овие обуки треба да се направат за потребите на компаниите во конкретниот регион. Откако компаниите ќе пријават слободни работни места ќе се преквалификуваат одредени лица за таа позиција. Многу е важно да центрите активно го вклучат деловниот сектор и со взаемна соработка да ги спроведува активностите, како и да бидат делумно финансиски поддржани за преквалификацијата преку националниот годишен Оперативниот план за мерки за вработување;

- Истражување со цел точно утврдување на потребите на претпријатијата од кадар и поголема соработка со истите во обука на вработените;


  Министерство за труд и социјална политика

17-10-2019

Нема одговор

*Позициските документи се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од стопанските комори.


Propozimi juaj