Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Отпад - раздолжување и искористување

Проблеми кој се јавуваат при генерирање на отпад од текстилен материјал се следниве: 1. Обемна порцедура на водење евиденција за раздолжување на отпад кој завршува на депониите и на тој начин ја загадува животната средина, 2. Непостоење на утврдена процедура за царинење на оптадот, која доколку се воспостави ќе даде можност за еколошки третман на отпадот (рециклирање).

Активирање на постапка за царинарење на текстилниот отпад со минимални давачки или врендост нула и олеснување на целокупната процедура на раздолжување на отпадот.
Донесување закон за управување со текстилен отпад
Назначување на фирми собирачи на текстилен отпад
воспоставување на систем за собирање
Олеснета процедура за добивање на лиценци за рециклирање
Рециклирањето да има функција на раздолжување–наместо рздолжување под царински надзор со фрлање на депонија, раздолжување под царински надзор вофункција на рециклирање
Изградба на рециклирачки центри со ЈПП


 Министерство за финансии.

Царинска управа

07-06-2017

Нема одговор