ÇKA PARAQET PARTNERITETI PËR NJË RREGULLATIVË MË TË MIRË TË BIZNESIT?

ÇKA PARAQET PARTNERITETI PËR NJË RREGULLATIVË MË TË MIRË TË BIZNESIT?

Rregullativa afariste | 01-10-2016

 

Partneriteti për rregullativë më të mirë të biznesit është një projekt i mbështetur nga USAID, zbatimi i të cilit filloi në vitin 2016. Projekti synon të mbështesë bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, në mënyrë që të përshtatin më mirë punën e tyre në përputhje me rregullativat ligjore. Aktivitetet e projektit synojnë të ndihmojnë bizneset në procesin e harmonizimit me kërkesat ligjore dhe t'i inkurajojnë ato të marrin pjesë aktive në hartimin e politikave që i prekin ato.

 

ÇFARË DUHET TË ARRIJË PROJEKTI?

 

EPI CENTER International, në partneritet me katër odat ekonomike në Republika e Maqedonisë së Veriut - Oda Ekonomike e Maqedonisë, Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Oda Ekonomike e Industrisë së Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (MASIT) – e zbatojnë programin e projektit, i cili në periudhën në vijim do të:

 • Ndihmojnë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për të përmirësuar përputhshmërinë ligjore duke organizuar sesione informative mbi ndryshimet në rregullativë;
 • Mbështesë krijimin e Platformës për Dialogun Publiko-Privat mes odave dhe shtetit;
 • Sigurojë bashkëfinancim të shërbimeve përmes implementimit të të cilave kompanitë do të rrisin përputhshmërinë me rregullativën, me anë të ashtuquajturës Skema e Vauçerit;
 • Krijojë një hapësirë të vetme informative dhe interaktive në internet dhe do të rezultojë në një rrjedhë më të mirë të informacionit;
 • Promovojë Regjistrin e Vetëm Kombëtar të Dispozitave të Republikа е Maqedonisë së Veriut (ENER) në ngjarjet e organizuara nga Projekti;
 • Organizojë forume për të mundësuar dialog me ekspertë vendor dhe të huaj në lidhje me temat aktuale të biznesit;
 • Zhvillojë listat për të kontrolluar përputhshmërinë me rregulaltivën ligjore;
 • Zhvillojë broshura dhe udhëzues interaktivë të ndryshëm;
 • Përmirësojë kapacitetet e odave;
 • Përgatit një analizë vjetore të klimës së biznesit e cila do të mundësojë monitorimin e suksesit të politikave shtetërore dhe regjistrimin e lëshimeve në të njëjtën;
 • Përkrah dialogun publiko-privat përmes organizimit të punëtorive, grupeve të fokusit dhe grupeve të punës me përfaqësuesit e Projektit dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse shtetërore;

 

Në periudhën e ardhshme, projekti do të vazhdojë të punojë në zgjidhje konstruktive për një pajtueshmëri më të mirë ligjore të kompanive dhe të mbështes mekanizmat për dialogun publiko – privat ndërmjet të gjithë aktorëve kryesorë. Të gjitha aktivitetet e projektit implementohen nga EPI CENTAR International në bashkëpunim me katër partnerët: Oda Ekonomike e Maqedonisë; Oda Ekonomike e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit - MASIT, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë.

 Сподели