Oda ekonomike e Maqedonise - oldest and biggest business association


Ngarje

„КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ ОД БИТОЛА СО НАГРАДА „100 НАЈГОЛЕМИ“ ВО САРАЕВО 19-09-2019


Më tepër ...

„КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ ОД БИТОЛА СО НАГРАДА „100 НАЈГОЛЕМИ“ ВО САРАЕВО 19-09-2019


Më tepër ...

„КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ ОД БИТОЛА СО НАГРАДА „100 НАЈГОЛЕМИ“ ВО САРАЕВО 19-09-2019


Më tepër ...

Прегледај ги сите Настани

Oda ekonomike e Maqedonise - oldest and biggest business association

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.

 

 


Сподели