Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во случај на неискористување на годишниот одмор

Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во случај на неискористување на годишниот одмор
Rregullativa afariste | 15-02-2019

  Еднодневен семинар на тема:


Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во случај на неискористување на годишниот одмор, правилна примена на Општиот колективен договор за стопанството во делот на регрес, плата, додатоци на плата и надоместоци на плата, посебни договори согласно ЗРО (член 252), одредби во Законот за работните односи за работа со скратено работно време, посебна заштита на одредени категории на работници, престанок на договорот за вработување поради исполнување на услови за старосна пензија, правилно постапување на работодавачите заради избегнување на забрана за работа и пломбирање на работни простории и простор на работодавачот

15.2.2019 година
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на V кат


ПРОГРАМА:

Прв дел
- Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во 
  случај нанеискористување на годишниот одмор;
- Правилна примена на Општиот колективен договор за стопанството во делот на
  регрес.

 Втор дел
- Плата, додатоци на плата и надоместоци на плата;
- Посебни договори согласно ЗРО (член 252).

Трет  дел
-  Одредби во Законот за работните односи за работа со скратено работно време;
-  Посебна заштита на одредени категории на работници.

Четврт дел
- Престанок на договорот за вработување поради исполнување услови за 
  старосна пензија;
- Правилно постапување на работодавачите заради избегнување на забрана 
  за работа и пломбирање на  работни простории и простор на работодавачот.
         
Предавачи:
                               
м-р Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје  II - Скопје и
Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при 
  Државниот  инспекторат за труд.

За сите учесници на семинарот обезбедено е:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

       Рок за пријавување: 12.2.2019 година.


Сподели


Paraqitu