Закон за даночна постапка

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка од областа на даноци е ажурирана заклучно со 31.01.2020 година.


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали знаете дека при даночна контрола даночниот инспектор е должен да постапува согласно одредбите од Законот за даночна постапка?


Дали знаете дека при даночна контрола имате право да ангажирате стручно лице кое ќе ги застапува вашите интереси?


Дали знаете дека за налогот за надворешна контрола даночниот обврзник мора да биде известен најмалку две недели пред почетокот на контрола?


Во врска со резултатот од надворешната контрола инспекторот мора да одржи завршен разговор.


На износот на помалку или повеќе платен данок се пресметува камата во висина од 0,03% за секој ден задоцнување.


Дали знаете дека УЈП во постапка на присилна наплата пресметува еднократен надоместок кој изнесува 5% од износот кој треба да се наплати на товар на должникот?