Закон за земјоделство и рурален развој

 


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали податоците на носителот на земјоделското стопанство се совпаѓаат со податоците во ЕРЗС - единствениот регистар на земјоделски стопанства и дали во случај на промена на податоците, носителот истите навремено ги пријавил во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство односно во рок од 15 дена од настанатата промена ?


Дали правното лице кое остварува право на директни плаќања, а се занимава со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи, услуги за колење или со производство на материјали за земјоделско производство и е регистрирано во соодветен регистар во МЗШВ или АХВ, навремено доставило неопходни податоци согласно роковите утврдени во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за тековната година?


Дали податоците на организацијата или групата на производители се совпаѓаат со податоците внесени во Регистарот на организации или групи на производители, односно дали во случај на промена на податоците, организацијата или групата на производители навремено го известила Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во рок од 15 дена од настанатата промена)?


Дали групата на производители навремено доставила до МЗШВ, извештај за остварување на планот за признавање, кој особено содржи финансиски показатели за работењето врз основа на билансот на состојба и билансот на успех (се доставува секоја година, но не подоцна од 31 март во тековната година за претходната година)?


Дали организацијата на производители ја чува целокупната документација и доказниот материјал за работењето, особено во врска со исполнувањето на условите за признавање, податоците за членовите, оперативниот план и документацијата за користена финансиска поддршка за времето кога била признаена, најмалку пет години по одземањето на признавањето?


Дали организацијата на производители го користи воспоставениот оперативен фонд исклучиво за финансирање на одобрената оперативна програма од страна на МЗШВ?


Дали организацијата на производители управува со оперативниот фонд на начин кој овозможува на надворешните независни ревизори, идентификација, проверка и потврдување на годишните трошоци и приходи?


Дали организацијата на производители има доставено годишен извештај за спроведување на оперативната програма до МЗШВ и до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој?


Дали откупувачот на земјоделски производи е запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи што се води во МЗШВ?


Дали откупувачот на земјоделски производи врши откуп на место за кое го навремено го известил МЗШВ (во рок од најмалку 30 дена пред почеток на откуп)?


Дали откупното место ги исполнува поблиските услови утврдени во Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11, 40/13, 138/13 и 12/14)?


Дали откупувачот на земјоделски производи ги исполнува условите од став (6) од Законот, како и поблиските услови утврдени во член 4 Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11, 40/13, 138/13 и 12/14)?


Дали откупот на земјоделски производи откупувачот го врши со писмен договор за производната година склучен за минимум 50% од реализираните количини, најмалку 45 дена пред вршењето на откупот, како и писмен договор склучен на местото на откуп за останатите количини согласно истакнатите или пак по цени повисоки од истакнатите?


Дали на откупното место се истакнати цените за секоја категорија на квалитет на земјоделските производи кои се предмет на откуп и тоа најмалку 10 дена пред започнување на откуп?


Дали по започнување на откупот на секој седми ден се истакнуваат минималните цени по земјоделски производ и/или класа според кои ќе се врши откупот наредни 7 дена?


Дали најдоцна до 31 март во тековната година, откупувачот доставил до Министерството податоци за планираните количини за откуп на земјоделски производи до 31 март наредната година, како и податоци за реализиран откуп за претходната година?


Дали откупувачот извршил исплата на доспеаните обврски согласно склучените договори за откуп (во рок од 30 дена од денот на откупот, односно предавање на земјоделскиот производ во откупни центри)?


Во случај кога договорот за откуп е изменет во согласност помеѓу откупувачот и продавачот, дали измената е направена најдоцна десет дена пред предавање на производот од договорот?


Дали при склучување на договор за откуп, количините на дадениот земјоделски производ се предмет исклучливо на овој договор односно производителот за истите не склучил веќе договор со други откупувачи?


Дали податоците на откупувачот на земјоделски производи се совпаѓаат со податоците во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи при МЗШВ и дали во случај на промена на податоците, откупувачот навремено ги пријавил истите во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство односно во рок од 15 дена од настанатата промена ?


Дали увозникот на земјоделски производи е регистриран во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи?


Дали семејното земјоделско стопанство на регистриран откупувач запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи, ја врши продажбата врз основа на писмен договор за откуп на земјоделски производи?