Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Правни лица со Јавно Овластување

 


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали сте овластено правно лице за стручна контрола на семенски посеви/насади и постконтрола?


Дали сте овластено правно лице за испитување на квалитетот на семенскиот материјал?


Дали поседувате валиден Сертификат за акредитација на методите за испитување на квалитетот на семенскиот материјал?


Дали доставувате извештаи до Управата за семе и саден материјал, доколку сте овластено правно лице?


Дали имате издадено Сертификат за извршена стручна контрола на произведен семенски/саден материјал?


Дали имате издадено Уверение за здравствена состојба на посевот/насадот, согласно Законот за здравје на растенијата?


Дали имате издадено Сертификат за квалитет на семенскиот материјал?


Дали постконтролата ја вршите согласно утврдените процедури?


Дали испитувањата за DUS ги вршите согласно пропишаните постапки и методи?


Дали испитувањата за VCU ги вршите согласно пропишаните постапки и методи?


Дали соодветно ги чувате примероците во ген банката, доколку сте овластени за ген банка?