Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Доработувачи

 


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали сте запишани во регистерот на снабдувачи на семенски/саден материјал


Дали сте запишани во регистерот на снабдувачи на семенски/саден материјал од автохтони сорти?


Дали имате направено промена на условите за упис на снабдувачи на семенски/саден материјал?


Дали ја имате известено Управата за семе и саден материјал за настанатите промени на условите според кои сте запишани во регистерот на снабдувачи на семе/саден материјал?


Дали семенскиот/садниот материјал е соодветно складиран, пред да биде пуштен во трговија?


Дали семенскиот/садниот материјал е означен на етикетата, доколку е третиран со производ за заштита на растенијата?


Дали семенскиот/садниот материјал ги исполнува условите за квалитет?


Дали семенскиот/садниот материјал со кој се тргува е сертифициран, соодветно спакуван и етикетиран?


Дали сортата од семенски/саден материјал со која се тргува е запишана во Националната сортна листа, или Европскиот заеднички каталог на сорти, или врз основ на прописите за еквивалентност на ЕУ е одобрен за трговија (со исклучок на семенски и саден материјал од овошни растенија, украсни растенија и семе од треви кои не се наменети за семенска мешавина)?


Дали имате одобрение, доколку вршите трговија со сорта која е во постапка на запишување во Националната сортна листа?


Дали вршите времена трговија со семенски/саден материјал согласно член 11 од Законот за семенски и саден материјал?


Дали ги исполнувате условите доколку вршите трговија со семенска мешавина од сорти или видови?


Дали водите евиденција за семенската мешавина, доколку доработувате семенска мешавина?


Дали го имате истакнато телефонскиот број на ДИЗ на видно место?


Дали ги вршите соодветните постапки за подготовка за трговија, доколку сте регистриран снабдувач за подготовка за трговија?


Дали ја имате известено Управата за семе и саден материјал за количините на произведено, продадено и количество на залиха семенски/саден материјал


Дали произведувате семенски/саден материјал за извоз врз основа на меѓусебен договор; или семески/саден материјал за опити, селекција, или научни цели?