Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

 


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали поседувате документи за класифицирање на новото ѓубре во неорганското ѓубре?


Дали ги чувате податоци за називот и адресите на погоните во кои се произведуваат амониум-нитратни ѓубриња и истите се достапни на фитосанитарниот инспектор


Дали ги исполнувате условите за пласирање на амониум-нитратни ѓубриња на пазарот?


Дали ги исполнувате условите за произведство, пласирање на пазарот, увоз и употреба на органско ѓубре од одреден вид?


Дали ги исполнувате условите за произведство, пласирање на пазарот, увоз и употреба на микробиолошко ѓубре кое е класифицирано како микробиолошко ѓубриво од одреден вид?


Дал ги исполнувате условите за произведство, пласирање на пазарот, увоз и употреба на биостимулатор кој е класифициран како биостимулатор од одреден вид?


Дали ги исполнувате условите за произведство, пласирање на пазарот, увоз и употреба на подобрувач на својствата на почвата кој е класифициран како подобрувач на својствата на почвата?


Дали произведителот на ѓубре е запишан во Регистарот на производители на ѓубре и ѓубрето е евидентирано во Листата на ѓубриња?


Дали е извршена контрола за квалитетот на производството на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на пазар и дали се води евиденција и се евидентира производството на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на пазарот?


Дали се исполнети условите за да се пласира ѓубре на пазарот на големо ?


Дали се исполнети условите за да се пласира ѓубре на пазарот на мало?


Дали е истакнат телефонскиот број на Државниот инспекторат за земјоделство на видливо место?


Дали декларацијата што ја придружува пратката во ринфузна состојба содржи податоци во однос на составот на содржината на ѓубрето во ринфузна состојба?


Дали ѓубрињата кои се увезуваат за пласирање на пазар на територијата на земјата се евидентирани во Листата на ѓубриња?


Дали увозниците на ѓубриво се запишано во Регистарот на увозници на ѓубриња?


Дали увозниците на ѓубриња и суровини увезуваат преку граничните премини и царинските терминали на кои е организирана инспекција?


Дали при увоз на пратки од ѓубриња и суровини се земени примероци?


Дали до фитосанитарната инспекциј е пријавен увоз на пратка од ѓубрива на граничниот премин или царински терминал?


Дали квалитетот и составот на ѓубрето, биостимулаторите и подобрувачите на својства на почвата, а кои се идентификуваат и означуваат со декларација и кои се производуваат, пласираат на пазарот, увезуваат, извезуваат и употребуваат се во согласност со пропишаните отстапувања?


Дали оштетените пакувања на ѓубрето, биостимулаторот и подобрувачот на својства на почвата се прелакувани за понатамошна употреба ?


Дали ѓубрето кое се увезува и пласира на пазарот поседува декларација врз основа на која може да се изврши негова идентификација?


Дали ѓубрињата кои се увезуваат и пласираат на пазарот се означени со "EC FERTILIZER" ознака и поседува соодветен доказ за користење на "EC FERTILIZER" ознака ?


Дали ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачи на својствата на почвата се употребуваат во согласност со правилата за добра земјоделска пракса?


Дали се конролирани условите на пласирање на ѓубрињата на пазар на големо и мало и нивниот квалитет?


Дали ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата кои се во постапка на евидентирање и контрола на производството, пласирање на пазарот, увозот и извозот се испитани во Државната фитосанитарна лабораторија и акредитираните лаборатории?


Дали се евидентирани заостанатите ѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат и за тоа е известена Управата?


Дали на надлежниот инспектор му е овозможено да врши контрола?