Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 22.05.2018 година.


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали ги исполнувате посебните обврски пропишани за одгледувачи на животни и операторите со храна од животинско потекло?


Дали е извршена регистрација на одгледувалиште (фарма)?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот говеда?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видовите овци и кози?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот свињи?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од други видови?


Пријавување на угинати животни


Дали е ивршен упис во регистарот на откупувачи на земјоделски производи?