Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 22.05.2018 година.


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали е ивршен упис во регистарот на откупувачи на земјоделски производи?


Дали е извршена регистрација за оператор со храна од животинско потекло?


Дали е извршено одобрување на објектот и операторот со храна од животинско потекло?


Дали е имплементиран HACCP/ДХП/ДПП?


Дали е спроведена обука за стручна подготовка и основни знаења за безбедност на храна и заштита на животна средина на вработените?


Дали е извршен здравствен преглед на вработени?


Дали се исполнети општите и посебните барања за хигиена?


Дали се исполнети општите и посебните барања за вршење на локализирана активност на операторите со храна?


Дали се исполнети условите во однос на објекти за вршење на локализирана активност?


Дали се исполнети условите во однос на опкружувањето на објектот?


Дали се исполнети барањата за соодветно постапување со нуспроизводите од животинско потекло?


Дали се исполнети барањата за кланици?


Дали се исполнети барањата за објект за производство на подготовки од месо и производи од месо?


Дали се исполнети барањата за објект за преработка на млеко и производство на млечни производи?


Дали се исполнети барањата за објект за пакување и сортирање јајца?


Дали се исполнети барањата за објект за полнење и пакување на мед?