Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 06.02.2018 година.


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Доколку треба да се стекнете со статус на трговец или да го задржите тој статус, дали ги исполнувате условите?


Доколку треба/сакате да се запишете како трговец поединец во Централниот Регистар на Македонија, дали ги поседувате сите потребни документи?


Доколку сакате да Ви престане статусот на трговец поединец, дали ги исполнувате условите?


Доколку сакате да регистрирате трговско друштво, дали го определивте видот и статусот на трговско друштво?


Дали изготвивте Статут за Вашето друштво?


Доколку отворате подружница, дали се запознавте со нејзиниот правен статус?


Доколку треба да станете управител или да учествувате во управувачките органи на друштво, дали ги исполнувате условите?


Дали како содружници во Вашето друштво може да пристапат и странци?


Дали ги почитувате обврските во врска со одржување на висината/вредноста на паричната и непаричната основна главнина во друштвото?


Доколку во фирмата на Вашето друштво сакате да фигурира зборот “Македонија” и имиња на топоними и општини како и кратенки изведени од нив, дали поведовте постапка за добивање на Одобрение од Министерството за правда?


Дали вашата фирма има скратен назив?


Дали доколку имате промена на седиштето на друштвото без одлагање спроведовте постапка за упис на оваа промена во Централниот регистар?


Доколку како управител на друштвото давате полномошно за застапување на друго лице во вид на прокура, дали изготвивте Одлука и/или Акт со ограничување на прокурата?


Доколку издавате прокура на одредено лице, дали пред издавањето на истата проверивте дали тоа лице ги исполнува условите да биде прокурист?


Доколку издадовте прокура, дали истата ја регистриравте во Централниот Регистар на Македонија?


Доколку работите како трговски патник, дали внимавате на ограничувањата за продажба на кредит?


Доколку вршите регистрација или упис на промена на Друштвото дали ги изготвивте потребните одлуки, изјави, договор и обрасци за постапката за упис во трговски регистар?


Доколку основате Друштво со повеќе содружници или кон постоечките содружници пристапуваат нови содружници, дали го почитувате максималниот број содружници кој може да има Друштво со ограничена одговорност (ДОО)?


Доколку изготвувате или менувате Договор/Изјава за основање на Друштво со ограничена одговорност, дали во истите се содржани сите потребни податоци и елементи според Закон?


Дали внесениот/впишан основачки влог во Вашето Друштво со ограничена одговорност е уплатен?


Дали редовно и целосно ги исполнувате Вашите должности како содружник во Друштво со ограничена одговорност?


Доколку некој од содружниците е починат, дали неговиот/нејзиниот удел во Друштвото е пријавен во оставинска постапка за да се пренесе како наследство?


Доколку како содружник сакате да истапите од Друштвото, дали ја започнавте/спроведувате постапката согласно Закон?


Доколку како содружник сакате да имате увид и пристап во актите/документите на Друштво, дали тоа право Ви беше овозможено?


Дали на пропишан начин најмалку еднаш годишно свикувате собир на содружници?


Доколку сакате друго лице да Ве застапува и да гласа за Вас на собирот на содружници, дали изготвивте соодветно полномошно заверено на нотар?


Доколку сте малцински содружник, дали Ви е овозможена законската заштита која Ви припаѓа како на малцински содружник во ДОО?


Дали изборот или промената на управител мора да биде управител и ја запишавте во Трговски регистар?


Дали, ако се избрани повеќе управители во Друштвото, изречно ги определивте нивните одделни и заеднички надлежности?


Дали управителот ја почитува обврската да го води трговските книги на Друштвото?


Дали ја искористивте можноста да формирате Надзорен Одбор или друго надзорно тело во Друштвото?


Доколку сакате да извршите измена на одредби од Договор/Изјава за основање, дали изготвивте Одлука за измените и Пречистен текст на Изјавата/Договорот?


Доколку ја зголемувате основната главнина, дали стриктно ги определивте вредноста и видот на зголемувањето?


Дали доколку водите постапка за намалување на основната главнина дадовте оглас за да ги известите сите должници и доверители за истото?


Доколку Вашето ДООЕЛ/ДОО треба да престане, дали се исполнети задолжителните услови?


Доколку сте се стекнале со акции, дали истите се определени по вид?


Дали на вашите акции во Акционерско друштво им следува дивиденда?


Дали доколку сте акционер Вашето акционерско друштво при запишување акции упати јавен повик за запишување на акции?


Дали Вашето акционерско друштво ги чува документите за кои е обврзано со закон?


Дали на акционерите кои бараат увид во актите на друштвото им го овозможувате правото на увид во документите и актите на Акционерско друштво?


Дали на Вашите акционери им е овозможено да учествуваат во избор на управни органи?


Дали водите задолжително сметководство?


Дали го дефиниравте задолжителниот тип на трговец на кој му припаѓате во смисла на класификацијата од Закон за трговски друштва?


Дали на законски пропишан начин ги водите трговските книги?


Дали редовно изготвувате годишна сметка?


Дали изготвената годишна сметка и финансиски извештаи ги доставивте до ЦРМ?


Дали доколку Друштвото остварило добивка, Вие како содружникот истакнавте барање за дивиденда?


Дали Вашето Друштво стекнува/има удели и акции во друго Друштво?


Доколку се врши трансформација на Вашето Друштво од еден во друг тип, дали истата ја се запишавте во ЦРМ?


Доколку Вашето Друштво го спојувате со друго Друштво од Македонија или од земја членка на Европската Унија, дали Вашето Друштво престана да постои?


Во случај на ликвидација на Вашето друштво, дали ликвидаторот ги исполнува своите правата и должностите според Закон?


Дали настапиле услови според кои ЦРМ има право да избрише Вашето Друштво кое определено време нема деловна активност?