Lista e kontrollit përfshin rregullat ligjore të zonës së përzgjedhur. Duke plotësuar listën e kontrollit ju do të merrni një Raport që ka një karakter informativ dhe do t'ju tregojë se cila pjesë e rregullores ju nuk jeni në pajtueshmëri dhe ku duhet të korrigjoni punën tuaj. Plotësimi është anonim dhe nuk ka qasje në publik ndaj përgjigjeve tuaja. Azhurnimi i fundit i listave të kontrollit u përfundua më 30.11.2018.Listat për kontrollimin e përputhshmërisë me rregulloret ligjore në fushën e tatimeve janë azhurnuar më 10.05.2019.


Madhësia e kompanisë

Sektori


Rajoni i planifikimit

Anëtar i Odës


Дали знаете дека доколку вршите стопанска дејност и имате промет кој надминува 1.000.000 денари имате обврска за регистрација за ДДВ најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот?


Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесува даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период.


Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да го плати данокот најдоцна до 25 во месецот кој следува по даночниот период.


Дали знаете дека доколку сте корисник на услуга од даночен обврзник кој нема седиште ниту подружница во РМ, тогаш обврската за пресметување на ДДВ паѓа на ваш товар како даночен должник?


Дали знаете дека за прометите кои се однесуваат на услуги за градење, со отпад и отпадни материјали даночен должник е примателот на таквиот промет односно услуги?


Фактурата којашто се издава мора да ги содржи минимум елементите кои се пропишани.


Фактурата мора да се издаде во рок од 5 дена од моментот на извршување на прометот.


Даночниот обврзник е должен кон даночната пријава да поднесе и периодичен извештај од денарски и девизни трансакциски сметки преку кои го остварува своето работење