Mjeti më i mirë që ju është mundësuar në biznisregulativa.mk janë Listat për vetë evaluim. Nëse dëshironi që të kontrolloni se sa kompania juaj është në pajtueshmëri me biznes rregullativën, nëpërmjet Listave për evaluim me disa hapa keni mundësin që në mënyrë anonime të bëni vetë evaluim për pajtueshmërinë tuaj juridike në fushat që punoni. Përgjigjet e juaja janë anonime dhe nuk kanë qasje publike deri te përmbajtja e tyre. Me plotësimin e Listave për vetë evaluim do të keni raport i cili do të jetë prej karakteri informativ dhe do ju tregon në cilët pjesë të rregullativës nuk jeni në pajtueshmëri dhe ku duhet të bëni korrigjime në punën tuaj. Ky raport është anonim dhe vetëm do ju dërgohet vetëm juve.

Листа за проверка на усогласеност со законските прописи од областа на градежништвото

Пополни

Трговски друштва

Пополни

Закон за данок на добивка

Пополни

Закон за даночна постапка

Пополни

Закон за данокот на додадена вредност

Пополни

Закон за данокот на личен доход

Пополни

Закон за работни односи со казнени одредби

Пополни

Индустриска сопственост

Пополни

Авторско и сродни права

Пополни

Електронски комуникации

Пополни

Текстил

Пополни

Објекти за генерална активност (ладилник, центар за пакување, големопродажни центри)

Пополни

Објекти за локализирана активност (производство и промет со производи од животинско потекло само во рамките на единицата на локалната самоуправа)

Пополни

Објекти за месо од домашни чапункари (кланица, објект за расекување)

Пополни

Посебни одредби за примарно производство од животинско потекло - фарми (само правни лица)

Пополни

Преработени желудници, мочни меури и црева (објект за преработка)

Пополни

Производи од месо (објект за преработка)

Пополни

Производи од риба (објект за свежи производи од риба, објект за преработка, објект за големопродажба)

Пополни

Посебни одредби за секундарно производство на храна од неживотинско потекло

Пополни

Јајца и производи од јајца (центар за пакување, објект за јајца во течна состојба, објект за преработка)

Пополни

Колострум, сирово млеко, производи на база на колострум и производи од млеко (собирен центар, објект за преработка)

Пополни

Мед (објекти за производство)

Пополни

Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо (објект за мелено месо, објект за подготовки од месо, објект за механички обескоскено месо)

Пополни

Месо од дивеч (собирен центар, објект за ракување со дивеч, објект за расекување)

Пополни

Месо од живина и зајци (кланица, објект за расекување)

Пополни

Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

Пополни

Закон за производи за заштита на растенијата

Пополни

Закон за здравјето на растенијата

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Производители

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Доработувачи

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Трговци

Пополни

Закон за семе и саден материјал од земјоделски растенија - Правни лица со Јавно Овластување

Пополни

Закон за земјоделство и рурален развој

Пополни

Закон за туристичката дејност

Пополни

Закон за угостителската дејност

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за води

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за природа

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за животна средина

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за практиканство

Пополни

Листа за проверка согласно Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

Пополни

Закон за заштита на лични податоци

Пополни

 

Për nevojat e Listave për vetë evaluim linqet e shfrytëzuara janë marrë nga ndërmarrja Publike “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” c.o. – Shkup

Tekste të pastruara editoriale, janë tekste të pastruara jozyrtare të ligjeve në fuqi në Republikën e Maqedonisë dhe janë marrë nga “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” c.o. – Shkup.

Nëse dëshironi që të jeni në hap me të gjithat ndryshimet e ligjeve dhe akteve nën ligjore të rregullativës në Republikën e Maqedonisë dhe të keni qasje në të gjitha ndryshimet, plotësimet, rregulloret, vendimet e gjyqit kushtetues dhe informacione të tjera për rregulloren e zgjedhur, klikoni në këtë link: http://members.slvesnik.com.mk/.