Посебни одредби за примарно производство од животинско потекло - фарми (само правни лица)

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Со пополнувањето на листата за проверка ќе добиете Извештај кој има информативен карактер и ќе Ви укаже во кој дел од регулативата не сте усогласени и каде би требало да го корегирате Вашето работење. Пополнувањето е анонимно и нема јавен пристап до Вашите одговори. Последното ажурирање на листите за проверка е спроведено заклучно 30.11.2018 година. Листите за проверка на усогласеноста со законските прописи од областа на Даноци се ажурирани заклучно со 10.05.2019 година.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали ги исполнувате посебните обврски пропишани за одгледувачи на животни и операторите со храна од животинско потекло?


Дали е извршена регистрација на одгледувалиште (фарма)?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот говеда?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видовите овци и кози?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот свињи?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од други видови?


Пријавување на угинати животни


Дали е ивршен упис во регистарот на откупувачи на земјоделски производи?