Текстил

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Со пополнувањето на листата за проверка ќе добиете Извештај кој има информативен карактер и ќе Ви укаже во кој дел од регулативата не сте усогласени и каде би требало да го корегирате Вашето работење. Пополнувањето е анонимно и нема јавен пристап до Вашите одговори. Последното ажурирање на листите за проверка е спроведено заклучно 30.11.2018 година. Листите за проверка на усогласеноста со законските прописи од областа на Даноци се ажурирани заклучно со 10.05.2019 година.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали имате изготвено Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи?


Дали имате изготвено План за заштита и спасување од природни непогоди и др. несреќи?


Дали поседувате уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди?


Дали имате донесено правилник за заштита од пожари и експлозии на кој согласност дава Дирекцијата?


Дали вршите периодични технички прегледи на опремата под притисокод овлaстено инспекциско тело?


Дали вршите прв технички преглед и техничкиот извештај и го доставувате до државниот инспекторат за техничка инспекција?


Дали имате изработено елаборат за заштита на животна средина и истиот го доставивте на одобрување до надлежниот орган?