Закон за даночна постапка

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Со пополнувањето на листата за проверка ќе добиете Извештај кој има информативен карактер и ќе Ви укаже во кој дел од регулативата не сте усогласени и каде би требало да го корегирате Вашето работење. Пополнувањето е анонимно и нема јавен пристап до Вашите одговори. Последното ажурирање на листите за проверка е спроведено заклучно 30.11.2018 година. Листите за проверка на усогласеноста со законските прописи од областа на Даноци се ажурирани заклучно со 10.05.2019 година.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали знаете дека при даночна контрола даночниот инспектор е должен да постапува согласно одредбите од Законот за даночна постапка?


Дали знаете дека при даночна контрола имате право да ангажирате стручно лице кое ќе ги застапува вашите интереси?


Дали знаете дека за налогот за надворешна контрола даночниот обврзник мора да биде известен најмалку две недели пред почетокот на контрола?


Во врска со резултатот од надворешната контрола инспекторот мора да одржи завршен разговор.


На износот на помалку или повеќе платен данок се пресметува камата во висина од 0,03% за секој ден задоцнување.


Дали знаете дека УЈП во постапка на присилна наплата пресметува еднократен надоместок кој изнесува 5% од износот кој треба да се наплати на товар на должникот?