Што претставуваат Позициони документи?

Препознавајќи ги потребите на бизнис заедницата, создавањето на позициските документи е начин и алатка на анализирање на постојните проблеми кои се јавуваат при имплементација на закони од сите сектори опфатени од бизнис заедницата. Со идентификување на проблемите кои им создаваат потешкотии во работењето на претставниците на бизнис заедницата, коморите работат на нивно преточување во позициски документи, кои се доставуваат до надлежните државни институции, со кои се поставуваат темелите за идно менување на законската регулатива, во насока на подобрување на истата. Позициските документи кои се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од Стопанските комори, партнери во проектот, се достапни подолу. Доколку имате Ваш предлог за изработка на на позициски документ во одредена тема, ве молиме користете ја формата подолу за да го поднесете предлогот.

Филтер на документи
Најнови јавно објавени позициони документи
Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Измени во Законот за Финансиска поддршка на инвестиции

На инфо-сесијата на 08.04.2019 година компаниите кои се добитници на поддршка од претходната година по основ на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, како и компаниите заинтересирани за аплицирање за финансиска поддршка согласно предложените измени од страна на Владата ги идентификуваа недостатоците на законското решение на измените предложени од Владата, како и можностите за негово подобрување, со цел поголем опфат на компании и поддршка за повеќе сегменти во работењето, конкуретноста и ефикасноста.

  Врз основа на идентификуваните проблеми и посочените забелешки од страна на компаниите на одржаната инфо сесија, предлагаме:

- Целосна инклузија на ИКТ секторот, со конкретизација на член 4, точка 14, која се однесува на инвестициите во нематеријалните средства,

- Барање за објава на податоци за компаниите кои се добитници на финансиска поддршка согласно законското решение

- Бришење на член 10, став 1, алинеја 3, која ги исклучува субјектите кои вршат дејности од областа на ИКТ услуги

- Прецизирање на начинот на мерење и евалуација на поднесените барања за финансиска поддршка, со цел предвидливост

- Промена на член 14, за додавање на можност за финансиска поддршка за доквалификација на постоечки кадри (инвестиција во кадри)

- Различно евалуаирање на висината на инвестицискиот проект. Износот на инвестираната сума, не е ценет подеднакво и во целост, што доведува до несигурност на апликантите при пресметките за очекуваните поврати по однос на инвестиција

- Прецизирање на можностите за поврат на направени трошоци за маркетинг, за освојување на нови пазари

- Признавање на трошоците кои се однесуваат на купување на возила за транспорт на стоки

- Вклученост на коморите во изработка на подзаконските акти.

Министерство за економија


 Влада на РСМ

Министерство за економија

17.04.2019

Се разгледува

Нема одговор

Иницијатива за изменување и дополнување на Закон за данок на добивка и дополнување на ЗДЛД

Нерамноправност во третманот на оданочување на добивката на стопанските комори како непрофитни организации

Измена на член 4а од Законот за данок на добивка и член 12 од Законот за личен доход за промена на третманот на оданочување на добивката на стопанските комори, како непрофитни организации.

Министерство за финансии


Доставено до Министерство за финансии

28.02.2019

Се разгледува

Нема одговор

Донации во образованието како јавна дејност

Со Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности се уредуваат давањето и примањето на донациите и спонзорствата со кои давателот и примателот можат да бараат даночни поттикнувања. Со Законот не е опфатена сферата на образованието, а истото е потребно бидејќи директно ќе влијае на развојот, како и долгорочно ќе претставува стимул за компаниите да вложуваат во иден квалитетен и квалификуван кадар.

Да се интервенира во членот 30 од Закон за данок од добивка, додавајќи нов член, по аналогија на трошоците за донации и спонзорства во спортот, воведувајќи различни категории на образовни институции и соодветен процент на намалување на пресметаниот данок.

 

Министерство за финансии


ставено до Министертство за финансии.

26.12.2018

Се разгледува

Нема одговор

Бенефиции за вработените

Трошоците на работодавачот за вработените за платени часови за спортски активности во специјализирани клубови, опремуваат простории со опрема за фитнес, аеробик, пинг понг, пикадо претставуваат непризнаени расходи за даночни цели бидејќи не се тесно поврзани со извршувањето на дејноста на работодавачот.

Да се измени и дополни член 9 од Законот за данокот на добивка со кој ќе се предвидат признаени расходи на компаниите за инвестиции и трошоци направени во функција на подобрување на психофизичката состојба на вработените.

Министерство за финансии


Доставено до Министерство за финансии.

26.12.2018

Се разгледува

Нема одговор

Предлози по предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања

Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања предвидуваат измени кои се во насока на прецизирање на издавањето на фискални сметки и тоа начин, време и содржина.

Продолжување на предложеното време за издавање на сторно сметки како и прецизирање на обврските за избегнување на двојно казнување.

Министерство за финансии


Доставено до Министертсво за финансии.

21.12.2018

Се разгледува

Нема одговор

*Позициските документи се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од стопанските комори.


Ваш предлог