Што претставуваат Позициони документи?

Препознавајќи ги потребите на бизнис заедницата, создавањето на позициските документи е начин и алатка на анализирање на постојните проблеми кои се јавуваат при имплементација на закони од сите сектори опфатени од бизнис заедницата. Со идентификување на проблемите кои им создаваат потешкотии во работењето на претставниците на бизнис заедницата, коморите работат на нивно преточување во позициски документи, кои се доставуваат до надлежните државни институции, со кои се поставуваат темелите за идно менување на законската регулатива, во насока на подобрување на истата. Позициските документи кои се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од Стопанските комори, партнери во проектот, се достапни подолу. Доколку имате Ваш предлог за изработка на на позициски документ во одредена тема, ве молиме користете ја формата подолу за да го поднесете предлогот.

Филтер на документи
Најнови јавно објавени позициони документи
Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Финансиски и даночни импликации на кризата предизвикана од COVID-19 и мерките за негово сузбивање со препораки за државна поддршка

Примената на мерките за поддршка на приватниот сектор на краток рок треба да ја обезбеди неопходната финансиска поддршка на компаниите а на долг рок преку поголема соработка помеѓу сите релевантни фактори да им ги олесни административните процеси, да се помогне во зголемување на конкурентноста и намалување на трошоците

Преземање на стратешки и долгорочни мерки кои ќе влијаат на подобрување на состојбите во стопанството

Министерство за финансии


Министерство за финансии

Министерство за економија

Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања

03.07.2020

Се разгледува

Нема одговор

Ефектите врз работните односи предизвикани од пандемијата на COVID-19 со предлози за надминување на последиците

 Неспорен е фактот дека во доменот на работните односи сите индустрии трпат штета која е: моментална - одложена и краткорочна, и среднорочна - материјална и нематеријална. Ублажувањето или елиминирањето на штетните последици се гледа во носењето на мерки/олеснувања/ослободувања: - моментални, краткорочни временски еднакви на рокот во кој траела штетата, среднорочни и долгорочни

 Превенирањето се гледа во носењето на акти за автоматска примена во идна вонредна или кризна ситуација со што и самите друштва ќе можат да изградат интерни правила за работење во вакви состојби. Предложените мерки се јасни и спроведливи.

Министерство за труд и социјална политика


Министерство за труд и социјална политика

Министерство за финансии

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

03.07.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за надминување на негативните ефекти врз текстилната и кожарската индустрија од COVID-19 пандемијата

Пандемијата предизвика проблеми во снабдувањето со репроматеријали. Долгорочно овој проблем ќе биде присутен. Големиот број на отсуства (од 10 до 15%) како резултат на родителска грижа, на деца до 10 годишна возраст и хронично болни, како и отсуства заради самоизолација, многу негативно влијае на продуктивноста (од 20-35% намалување). Откажани налози се повеќе евидентни кај модниот програм отколку кај службениот и работниот програм. Повеќето брендови класичните модни налози ги заменија со налози за производство на маски и заштитна опрема, но очекувањата се дека постепено тие налози ќе се намалуваат, а модните налози нема да го достигнат нормалното ниво во следните 12 месеци.

 1. Да се има план за поддршка, во вид на продолжување на веќе воведените економски мерки до крајот на годината
 2. Да се воведе мерка со која ќе се даде финансиска помош на компаниите, кои имаат вработени лица кои отсуствуваат од работа и се ослободени од извршување на работните обврски
 3. Во рамките на буџетот на државата за следната година да се предвиди поддршка за компаниите со постоечки или нови мерки

Министерство за економија


Министерство за финансии

Министерство за економија

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

12.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за надминување на негативните ефекти врз градежната индустрија со влијанието на COVID-19

Според анкетираните компании, една од најпотребните мерки, особено значајна за микро и малите претпријатија, е субвенционирање на дел од платите. Да се предвиди можност и компаниите кои инвестирале во капитални добра - опрема, машини, како и развој на нови производи, итн. непосредно пред почетокот на кризата да може да ги приложат фактурите од јануари наваму за да бидат земени предвид. Ова е особено значајно затоа што градежната сезона почнува во март и најчесто компаниите ги реализираат инвестициите пред тој период. 

1. ИТНИ/КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ:

 • Субвенционирање на плати
 • Олеснување/одлагање на плаќање на даноци и други јавни давачки
2. КОНТИНУИРАНИ/ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ:
 • Поттикнување на капитални инвестиции
 • Поттикнување на високоградба и реновирање

Министерство за транспорт и врски


Министерство за транспорт и врски

Министерство за финансии

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

12.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за справување со предизвиците во ИКТ индустријата со COVID-19 пандемијата

ИКТ индустријата е клучна заради можните решенија кои може да ги понуди на бизнисите во насока на приспособување со новонастанатите услови. Со најразлични дигитални алатки може да се унапредат процесите кои ќе водат кон зголемување на економичноста во работењето што би значело можност за заштеда и реалокација на материјални и човечки ресурси.

 1. Поддршка за иновативни проекти за олеснет настап на странски пазари / извоз на услуги
 2. Електронска документација – физичкиот пренос на хартија би се претворил во движење низ виртуелниот простор со примена на софистицирани информациски системи, во комуникацијата на сите засегнати страни во стопанството
 3. Зголемување на конкурентноста за вработување на работна сила во однос на неформалните работодавачи од странство
 4. Условно субвенционирање на нови вработувања
 5. Поддршка на преквалификацијата на кадри во насока на креирање на поголем потенцијал на ИКТ секторот
 6. Намалување на даночно оптоварување за давањата кон вработените
 7. Формална основа за организирање работа од дома

Министерство за финансии


 Министерство за финансии

Министерство за економија

Министерство за информатичко општество и администрација

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

11.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

*Позициските документи се обработени од страна на работната група која се состои од претставници од стопанските комори.


Ваш предлог

ИКТ
Сите