Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Препораки за надминување на негативните ефекти врз текстилната и кожарската индустрија од COVID-19 пандемијата

Пандемијата предизвика проблеми во снабдувањето со репроматеријали. Долгорочно овој проблем ќе биде присутен. Големиот број на отсуства (од 10 до 15%) како резултат на родителска грижа, на деца до 10 годишна возраст и хронично болни, како и отсуства заради самоизолација, многу негативно влијае на продуктивноста (од 20-35% намалување). Откажани налози се повеќе евидентни кај модниот програм отколку кај службениот и работниот програм. Повеќето брендови класичните модни налози ги заменија со налози за производство на маски и заштитна опрема, но очекувањата се дека постепено тие налози ќе се намалуваат, а модните налози нема да го достигнат нормалното ниво во следните 12 месеци.

 1. Да се има план за поддршка, во вид на продолжување на веќе воведените економски мерки до крајот на годината
 2. Да се воведе мерка со која ќе се даде финансиска помош на компаниите, кои имаат вработени лица кои отсуствуваат од работа и се ослободени од извршување на работните обврски
 3. Во рамките на буџетот на државата за следната година да се предвиди поддршка за компаниите со постоечки или нови мерки

Министерство за економија


Министерство за финансии

Министерство за економија

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

12.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за надминување на негативните ефекти врз градежната индустрија со влијанието на COVID-19

Според анкетираните компании, една од најпотребните мерки, особено значајна за микро и малите претпријатија, е субвенционирање на дел од платите. Да се предвиди можност и компаниите кои инвестирале во капитални добра - опрема, машини, како и развој на нови производи, итн. непосредно пред почетокот на кризата да може да ги приложат фактурите од јануари наваму за да бидат земени предвид. Ова е особено значајно затоа што градежната сезона почнува во март и најчесто компаниите ги реализираат инвестициите пред тој период. 

1. ИТНИ/КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ:

 • Субвенционирање на плати
 • Олеснување/одлагање на плаќање на даноци и други јавни давачки
2. КОНТИНУИРАНИ/ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ:
 • Поттикнување на капитални инвестиции
 • Поттикнување на високоградба и реновирање

Министерство за транспорт и врски


Министерство за транспорт и врски

Министерство за финансии

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

12.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за справување со предизвиците во ИКТ индустријата со COVID-19 пандемијата

ИКТ индустријата е клучна заради можните решенија кои може да ги понуди на бизнисите во насока на приспособување со новонастанатите услови. Со најразлични дигитални алатки може да се унапредат процесите кои ќе водат кон зголемување на економичноста во работењето што би значело можност за заштеда и реалокација на материјални и човечки ресурси.

 1. Поддршка за иновативни проекти за олеснет настап на странски пазари / извоз на услуги
 2. Електронска документација – физичкиот пренос на хартија би се претворил во движење низ виртуелниот простор со примена на софистицирани информациски системи, во комуникацијата на сите засегнати страни во стопанството
 3. Зголемување на конкурентноста за вработување на работна сила во однос на неформалните работодавачи од странство
 4. Условно субвенционирање на нови вработувања
 5. Поддршка на преквалификацијата на кадри во насока на креирање на поголем потенцијал на ИКТ секторот
 6. Намалување на даночно оптоварување за давањата кон вработените
 7. Формална основа за организирање работа од дома

Министерство за финансии


 Министерство за финансии

Министерство за економија

Министерство за информатичко општество и администрација

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

11.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за надминување на ефектите врз земјоделство и прехранбена индустрија предизвикани од COVID-19 кризата

COVID-19 пандемијата предизвика светска здравствено економска криза која влијае врз животот и егзистенцијата на луѓето, работење на претприемачи, а со тоа и на целокупната економска состојба, глобалната трговија со храна, пазарите, ланци за снабдување со храна. Влијанието на кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19 е присутно и врз земјоделскиот и прехранбениот сектор, и истата го принуди секторот на реакција и тоа како на краток така и на долг рок.

 1.  Субвенционирање на платите за месец јуни 2020 година
 2. Олеснување и одлагање на плаќање на даноци, ослободување од плаќање придонес за пензиско осигурување, намалување на социјалните давачки
 3. Реформа во системот на субвенционирање и директните плаќања од страна на државата во насока на насочување на субвенциите кон зголемување на производните капацитети и окрупнување на земјоделските површини преку ревидирање на системот на скалесто субвенционирање
 4. Поддршка за прилагодување на производните процеси и примена на современа технологија кај претпријатијата во насока на зголемување на капацитетот на процентот на искористување на производните капацитети
 5. Подобрување и поттикнување на конкурентноста на претпријатијата преку спроведување на програми за поддршка на окрупнување на производните површини и капацитети
 6. Прилагодување на системот на образование според реалните потребите на секторот

Министерство за земјоделство, шумарство и водостоп


Министерство за финансии

Министерство за економија 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

11.06.2020

Се разгледува

Нема одговор

Препораки за надминување на последиците врз секторот туризам и угостителство погоден од кризата предизвикана од COVID-19 пандемијата

За да се обезбеди економски опстанок на компаниите од туристичко – угостителскиот сектор, но и да се одржи рамнотежа помеѓу побарувачката и понудата на пазарот на трудот потребно е прилагодување на пакетот мерки, но и условите за нивно користење, особено во делот на времетраењето на помошта, висината на кредитите кои треба да постигнат ликвидност кај компаниите, ослободувањето од давачки како придонеси и други оптоварувања кои нема како да бидат покриени без економска активност

 1. Финансиска поддршка на придонесите на вработените за месеците за кои е обезбедена поддршка за нето плата
 2. Да се обезбеди директна поддршка во ликвидноста на компаниите преку посебни линии за финансирање на секторот
 3. Да се обезбеди фонд наменет за доделување неповратна помош како компензација за периодот во кој туристичкиот сектор не е во можност да работи
 4. Да мируваат обврските за осигурување и технички преглед на автобуси за превозниците кои не работат
 5. Намалување на цените на комуналните услуги за компаниите во овој сектор за 2020 година
 6. Зголемена промоција на Република Северна Македонија како туристичка дестинација
 7. Стимулирање на домашен туризам
 8. Поддршка на работните места во туризмот
 9. Даночни олеснувања и други форми на поддршка на Владата
 10. Субвенционирани камати на кредити од комерцијалните банки на долг рок, (ниски каматни стапки)
 11. Проширување на субвенциите за странски туристи, (проширување на географскиот опфат)

Министерство за економија


Министерство за економија

Министерство за финансии

Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

11.06.2020

Се разгледува

Нема одговор