Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Предлози за промена на предлог Закон за инспекциски надзор

Спроведување на Законот за инспекциски надзор во пракса покажа негативни ефекти како непрофесионални инспектори, казнување кое не одговара на фактичката состојба итн.

Целосна реформа на инспекцискиот надзор и утврдување на негова едукативна улога, воведување на опомена пред изрекување на казна, објективно постапување на инспекторите, засилување на критериумите за влез во инспекциска служба, воведување на задолжителни чек листи со однапред изготвени прашања и нивно користење од страна на субјектите на надзор итн.

Министерство за информатичко општество и администр


Министерство за информатичко општество и администрација

Инспекциски совет

12.12.2018

Делумно Прифатено

Одговор добиен од: Министерство за информатичко општество и администрација на

07.02.2019


Одговор добиен од: Службен весник на Република Северна Македонија на

22.05.2019