Позиционен документ Надлежен орган - (институции до кои документот е доставен) Датум на доставување Статус Одговор на надлежен орган

Инклузија на бизнис секторот

Непредвидувањето на вклучување на бизнис секторот во  изготвување на подзаконските акти со кои ќе се допрецизираат низа битни прашања од областа.

Да се создаде процес на инклузија на стопанските комори а со тоа и на бизнис секторот во процесот на создавање и носење на подзаконските акти и правилници/упатства, да се изготви секторски водич, изготвување на водич за поставување на стандардите за избор на еконоска најповолна понуда.

Министерство за финансии


Доставени до Министертсво за финансии.

Биро за јавни набавки

01.04.2019

Се разгледува

Одговор добиен од: Биро за јавни набавки на

25.04.2019


Одговор добиен од: Министерство за финансии на

17.12.2019


Предлози за нацрт текст на Закон за јавни набавки

 Подобрување на јавните набавки во Република Северна Македонија со предлози на бизнис заедницата и надминување на претходните нотирани проблеми

 Намалување на оптоварувањето на економските оператори од приватниот сектор, овозможување на еднакви услови за сите и подобрување на конкуренцијата, надминување на концептот за најниска цена како главен критериум во доделување на договорите, како и подобрување на транспаретноста

Министерство за финансии


 Министерство за финансии

02.03.2019

Делумно Прифатено

Одговор добиен од: Службен весник на Република Северна Македонија на

01.02.2019


Предлози за вториот Нацрт – закон за јавни набавки

Дополнителни забелешки и предлози за подобрување на нацрт законското решение за јавните набавки како надополнување на веќе доставените предлози

Овозможување на поголема транспарентност на јавните набавки, повеќе контролни механизми од страна на надлежните институции, прифаќање на критериумот економски најисплатлива понуда наместо претходно единствениот критериум за најниска цена, рационално трошење на државните пари, слободна и фер конкуренција и транспарентност при јавните набавки усогласување и со регулативата на ЕУ

Министерство за финансии


 Доставено до Министерство за финансии

Биро за јавни набавки

19.07.2018

Делумно Прифатено

Одговор добиен од: Службен весник на

01.02.2019


Анализа за законско уредување за доделување на договори за енергетска услуга (ЕСКО)

Во изминатите години Владата на РМ и Министерството за економија вложуваат значителни напори со цел да се приближи и усогласи националното законодавство со регулативата на ЕУ за енергетска ефикасност. За таа цел, а во насока на олеснување на процесот на користење на договори за енергетски услуги потребно е договорните органи кои спроведуваат постапки за јавни набавки да ја земат предвид енергетската ефикасност при донесување на одлуки за потребите од набавка

Во ЗЈН да се доуреди ова прашање со давање основ за разработување со подзаконски акт (уредба – која ќе ја донесе Владата или правилник / упатство кое ќе го донесе Министерството за финансии во соработка со Министерството за економија). Општите правила од ЗЈН може да се применуваат и за договори за енергетски услуги

Министерство за финансии


Министерство за финансии

Биро за јавни набавки

22.04.2018

Се разгледува

Одговор добиен од: Министерство за финансии на

17.12.2019