Сојуз на стопански комори на Македонија


Настани

Информација за Уредба за финансиска помош на работодавачи за исплата на плата

Информација за Уредба за финансиска помош на работодавачи за исплата на плата 08.04.2020


Во насока на континуирано проследување на нови информации кое се однесуваат на стопанството , Сојузот на стопански комори на Македонија Вe известуваме дека Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објави Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година. Во продолжение даваме краток преглед на истата: Со оваа уредба се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година. Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај работодавачот - барател на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со работното време на кое е пријавен работникот, намалено за работното време за кое се остварува надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавачот. За користење на финансиската поддршка, работодавачот-барател на финансиска поддршка треба да ги исполни следните услови: Намалувањето на вкупните приходи на работодавачот-барател на финансиска поддршка во месец април 2020 година или во месец мај 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени во 2019 година, а за работодавач-барател на финансиска поддршка кој е запишан во соодветен регистар (основан) после месец март 2019 година, вкупните приходи за месец април 2020 година или месец мај 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година. За работодавачот-барател на финансиска поддршка кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните приходи за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните приходи за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%; Работодавачот-барател на финансиска поддршка да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот исплатата на платата за месец мај 2020 година; и Најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај работодавачот-барател на финансиска поддршка да имаат поединечна месечна нето плата над 120.000 денари месечно по вработен, за месецот за кој се бара финансиска поддршка. Работодавачот-барател на финансиска поддршка кој на повеќе од 10% од вкупниот број вработени им исплатува поединечна нето плата повисока од 120.000 денари за месецот за кој се бара финансиска поддршка не ги исполнува условите од оваа точка. Работодавач - барател на финансиска поддршка не може да користи финансиска поддршка за работник доколку: Работникот за периодот декември 2019 година, јануари 2020 година и февруари 2020 година, остварил нето плата повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на пријавено работно време; Користи субвенционирање согласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба; Користи ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност; и Работодавач за работник со дополнителна работа, согласно членот 121 од Законот за работните односи. Финансиска поддршка за исплата на платите не може да користи: Сопственик/основач на работодавачот-барател на финансиска поддршка, управител, прокурист, односно застапник по закон и членовите на органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка; Орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институција која врши дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје; и Приватна агенција за вработување за работник кој е отстапен кај работодавач од претходната точка. Работодавачот - барател на финансиска поддршка поднесува Барање за финансиска поддршка за исплатата на платите на работниците до Управата за јавни приходи. Формата и содржината на Барањето е составен дел на оваа уредба. Барањето од работодавачот-барател на финансиска поддршка го поднесува преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи до 5-ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. Во Барањето работодавачот-барател на финансиска поддршка дава Изјава за исполнетоста на условите пропишани согласно уредбата. Износот на финансиска поддршка од оваа уредба се исплатува до 13-ти во месецот за претходниот месец на сметка на работодавачот-барател на финансиска поддршка кој ги исполнил условите од од оваа уредба. Работодавачот со комплетното барање, за работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 3.23. од МПИН образецот внесува шифра 619. За користење на финансиска поддршка за работниците во исто време со мерката за субвенционирање на придонесите согласно со Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 239/19), работодавачот со комплетното барање од во полето 3.23. од МПИН образецот работодавачот внесува шифра 621, со која побарува финансиска поддршка/субвенционирање по двата основи. За времетраење на финансиската поддршка согласно со оваа уредба и четири месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец септември 2020 година), работодавачот кој користел финансиска поддршка за исплата на плати има обврска да го задржи истиот број на вработени што го имал за месецот за кој побарал финансиска поддршка за исплата на платите, намален за бројот на вработени заради пензионирање или смрт на работник. Целосна содржина на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на плати може да ја погледнете на овој линк. За повеќе информации контактирајте не на info@chamber.mk или на тел. број 02-3091440.
Повеќе ...

Информација за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително  социјално осигурување

Информација за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување 07.04.2020


Во насока на континуирано проследување на нови информации кое се однесуваат на стопанството , Сојузот на стопански комори на Македонија Вe известуваме дека Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 92/20 објави Уредба со законска сила за субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба. Во продолжение даваме краток преглед на истата: Со оваа уредба се предвидува субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за месеците април, мај и јуни 2020 година. Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила, не може да користат: орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институции кои вршат дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје приватна агенција за вработување за осигуреник кој е отстапен кај некој од претходно спомнатите државни органи. На работодавач, за секој осигуреник, за месеците април, мај и јуни 2020 година, му се субвенционира износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување во висина од 50% од пресметаните придонеси од задолжително социјално осигурување од страна на обврзникот, но најмногу до 50% од придонесите од задолжително социјално осигурување пресметани на просечната бруто плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавена за месец јануари 2020 година. За користење на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, работодавачот треба да ги исполни следните услови: Намалувањето на вкупните приходи во месец април 2020 година, во месец мај 2020 или во месец јуни 2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво остварени во 2019 година, а за работодавач кој е запишан во соодветен регистар (основан) по месец март 2019 година, вкупните приходи за месец април 2020 година, месец мај 2020 и месец јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година. За работодавачот кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните приходи за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните приходи за сезонскиот период од истите четири месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%; Бројот на вработени кај работодавачот кој побарува финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и вработените преку приватна агенција за вработување, да не е намален за месец април, мај и јуни 2020 година во однос на бројот на вработени со состојба на 31 март 2020 година, освен во случај на пензионирање или смрт и Да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот на поднесување на годишна сметка/финансиски извештаи за 2020 година. Не може да се користи за лицe- работник со дополнително работење со неполно работно време кај друг работодавач, согласно членот 121 од Законот за работните односи. Субвенционирање на износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила, не може да се оствари доколку работодавачот користи финансиска поддршка заради исплата на нето плата во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник за месеците април и мај 2020 година согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година. Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила не може да се користи истовремено за вработен за кој работодавачот користи субвенционирање согласно Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/19). За остварување на правото за субвенционирање на придонесите, работодавачот поднесува „Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување“ до Управата за јавни приходи. Во Барањето, работодавачот приложува Изјава од застапникот по закон за исполнетоста на условите од оваа уредба со законска сила. Поднесувањето на Барањето се врши преку системот Е-даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од денот на неговото доставување. Обврзникот во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни приходи, за осигуреникот за коj бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 620. Целосна содржина на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба може да ја видите на овој линк. За повеќе информации контактирајте не на info@chamber.mk или на тел. број 02-3091440.
Повеќе ...

Најнова информација за  дозвола за работа во време на полициски час

Најнова информација за дозвола за работа во време на полициски час 07.04.2020


Во насока на континуирано проследување на нови информации кое се однесуваат на стопанството, Сојузот на стопански комори на Македонија Ви доставуваме известување за работа во време на полициски час со прилог Образец – Дозвола за движење на вработен за време на полициски час, согласно најновите измени во одлуките на Владата за воведување на полициски час на територија на цела држава во работни денови (понеделник-петок) во период од 16:00-05:00 часот, како и за време на викенд (петок 16:00 часот – понеделник 05:00 часот). Важно е дозволите за движење  да бидат со нов датум, кој е по 6 април, кога се донесени новите мерки за полициски час. Овие издадени дозволи од страна на работодавачот не треба да бидат заверени и потврдени од страна на Министерството за внатрешни работи, или надлежното ОВР. Производствените погони, фабрики и транспорт ќе продолжат да функционираат и во време на полицискиот час којшто од 8 април почнува од 16:00 часот и ќе трае до 5:00 часот следното утро секој работен ден, како и за време на викенд (од петок од 16:00 часот до понеделник до 5:00 часот). Дозволата за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа може да биде издадена за повеќе работни денови, Дозволите за движење издадени од работодавач може да се користат и за градежниците бидејки работното место им е на објект и може да се третира како производство, а примената на дозволите е на ист начин како во другите сектори за кое што претходно известивме. Согласно Законот за работни односи, работодавачот го организира работниот процес според потребите и условите, а во однос на прекувремената работа доколку има потреба истата може да се реализира така што при тоа треба да се почитува Законот за работни односи, чии одредби се важечки и во време на вонредна состојба, освен ако со уредба не е поинако уредено. Кога станува збор за работа на терен и движење во 2-3 (повеќе) насоки, истото треба да се наведе како забелешка во дозволата и по можност да се наведе точната насока-рута по која се движи работникот. За дејности кои не се од производство и транспорт, како најзастапени сектори за кои има потреба од издавање на дозволи за движење на вработени во рамки на полициски час, а сепак се појавува потреби од непланирани/интервентни ангажмани на лицата на терен (банки, ит поддршка, телекомуникациски компании и други услужни гранки) како и во изминатиот период што се практикуваше, работодавачот издава дозвола на работник, така што ќе предвиди смена и ќе пријави во ДИТ. Притоа во дозволата ке наведе забелешка така што ќе ја наведе рутата – доколку има рута или ке пише дека се издава за интервентни работи на терен. Се останато е исто како за дозвола од работодавач. Сите компании од производството и други дејности, кои ќе ги користат дозволите за движење на вработените во време на полициски час  и кои продолжуваат со производство, односно дистрибуција на потребни стоки, треба строго да ги применуваат сите заштитни протоколи и фито-санитарни препораки од страна на државниот санитарен и здравствен инспекторат и државниот инспекторат за труд, во насока на заштита на работниците и превенција од можно ширење на коронавирусот Covid 19 На следните линкови можете да ги превземете: Известување за работа во време на полициски час Образец – Дозвола за движење на вработен за време на полициски час За повеќе информации контактирајте не на info@chamber.mk или на тел. број 02-3091440.
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Се одложува Дубаи Експо 2020

Се одложува Дубаи Експо 2020 01.04.2020


Саемската манифестација Дубаи Експо 2020 која требаше да почне на 20 октомври 2020 година се одложува поради ширењето на новиот вирус Ковид-19. Организаторот на настанот како и Владата на РСМ која организираше бесплатно преставување на домашните компании во наредниот период дополнително ќе информираат за нови датуми поврзани со одржување и организација на овој настан. На Дубаи Експо 2020 беше најавено учествуваат 190-те земји, а се очекува милиони посетители од целиот свет. Во продолжение објавуваме линк од официјалната информација за откажувањето која ја објави организаторот. https://www.expo2020dubai.com/en/whats-new/expo-stories/20200331-update
Повеќе ...

Покана за економскиот саем „China International Import Expo 2020“ во Шангај

Покана за економскиот саем „China International Import Expo 2020“ во Шангај 03.03.2020


Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Амбасадата на НР Кина во Македонија, Ве информира за можноста за Ваше учество на првиот национален светски економски саем „China International Import Expo 2020“ CIIE  кој ќе се одржи од 5 до 10 ноември 2020 во Шангај. На највисоко ниво,  Владата на НР Кина трета година по ред, ќе им посака добредојде на владини делегации, деловни заедници и компании од целиот свет, за да ги разгледаат можностите кои ги нуди големиот кинески пазар, со особен акцент на зајакнување на трговијата и економската соработка. Саемот е во организација на Министерството за трговија на НР Кина и општината на Шангај во соработка со Светската трговска организација и Организација на обединети нации.   Владата на НР Кина дава целосна поддршка на саемот со посебен акцент на извозот, за либерализација на трговијата и економска глобализација за отворање на кинескиот пазар кон светот со цел зајакнување на интернационалната трговија.   Минатата година во присуство на бројни делегати, претседатели на држави, премиери, министри од целиот свет, саемот го отвори претседателот на НР Кина, Си Џинпинг.  Присуствиваат повеќе од 3800 изложувачи од 181 земји, регионo  и интернационалнo.   Доколку имате интерес за регистрација Ве молиме да не известите на меил: info@chamber.mk или на тел. 02 30 91 440, контакт лице: Марија Мустрик.   Крајниот рок за пријавување е  30 април 2020, а повеќе информации за саемот и за регистрација може да најдете на следниот линк.
Повеќе ...

Покана за учество на Трговски и економски форум Кина- земји од централна и источна европа

Покана за учество на Трговски и економски форум Кина- земји од централна и источна европа 19.02.2020


ТРГОВСКИ И ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО РАМКИ НА САМИТОТ: „КИНА – ЗЕМЈИ ОД ЦЕНТРАЛНА И  ИСТОЧНА ЕВРОПА‟ Датум: 15-16.04. 2020 година Место: Пекинг, Кина Почитувани, Сојуз на стопански комори на Македонија во соработка со амбасадата на Народна Република Кина Ве информира за одржувањето на Трговско економски форум кој ќе се одржи во текот на самитот Кина –  Земји од Централна и источна Европа, кој ќе се одржи во Пекинг , Кина од 15-16 Април 2020 година. Трговско – економскиот форум се состои од церемонија при отворањето  и четири паралелни сесии : Трговска и инвестициска сесија за соработка Наука, технологија и иновациска соработка Финансиска соработка Соработка на мали и средни претпријатија Организацијата на паралелните сесии за земјоделство и растенија е од страна на одделот за интернационална соработка од Министерството за земјоделство и рурални работи од Народна Република Кина  и ќе бидат поканети околу 200 претставници од владините институции на национални и локални нивоа, стопански комори, асоцијации, финансиски институции и компании од Кина и Централна и источна Европа. Паралелните сесии за земјоделие ќе го олеснат дијалогот за трансформација и надградување на агро-преработката, пазарот и логистичките системи на агро-продуктите, олеснување на пристапот до пазар за агрокултура, воспоставување на паркови за агрокултура, надградување на синџирот за вредност на агрокултура, „Нова – агрокултура плус нова малопродажба“, еколошка и зелена агрокултура и агро туризам, во насока на споделување на искуството за агрокултурен развој, дискусии за изгледите на економската соработка и трговија и заеднички напредок и  високо квалитетен агрокултурен развој. Временската рамка за онлајн регистрација е од средината на Февруари до 10-ти Март 2020 година. Доколку сте заитересирани за учество на бизнис форумот, Ве молиме да не информирате на маил: info@chamber.mk или на тел: 02 30 91 440, најдоцна до 09.03.2020 година.
Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Сојуз на стопански комори на Македонија

Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК) како унија од 33 стопански комори организации и здруженија, е најголемата независна деловна организација во Република Македонија која ги промовира и застапува интересите на компаниите и ги поврзува со над 1000 национални, регионални и интернационални институции и организации. Со својата комплексна организација Сојузот е најголем претставник на бизнис заедницата кој е во чекор со модерните достигнувања во деловниот свет и континуирано активно придонесува во развојот на компаниите и националната економија.


Повеќе од 23.000 компании организирани во Сојузот на стопански комори на Македонија, кои се успешни во својата дејност, со конструктивни предлози, придонесуваат за подобрување на бизнис амбиентот во земјата.

 

Сојузот овозможува пристап до информации, бази на податоци, едукација за претприемништво, правни совети,  помага во пронаоѓањето на деловни партнери,  известува за домашни и меѓународни тендери,овозможува настапи на саеми, обезбедува информации за извори на финансирање. Делувајќи во рамки на секторските комори, компаниите влијаат на промена на регулативата, а коморските контакти се поддршка во контактите со државните институции, како и добра препорака во активностите за јавни набавки, во Република Македонија или интернационално.


ССК ги познава условите за соработка и бизнис насите странски пазари и вмрежена е со економски асоцијации и институции ширум светот.

 

На Вашиот пат кон успехот ќе се соочите со многу предизвици затоа што тоа е составен дел на деловното работење. Во сите овие ситуации, не двоумете се да ни се обратите,преку Вашата секторска комора или координатор.


Сојуз на стопански Комори на Македонија е Ваш партнер во бизнисот и вработените на Комората се достапни за сите потребни бизнис информации и услуги.

Сојуз на стопански комори на Македонија е институција која ги застапува интересите на сите стопански субјекти членови на комората.


Покрај големите компании, а имајќи го предвид фактот дека малите и средни претпријатија се движечка сила на секоја економија и дека нивниот развој, долгорочно гледано, води кон јакнење на целокупната економија, разбирливи се заложбите на ССК за развој и поддршка на малите и средни претпријатија.  Развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото доби своја афирмација во македонското стопанство не само како средство за негување и унапредување на претприемнички дух, туку и за поттикнување на свеста во насока на конзистентната потреба од промени и реформи на економската сцена, како еден од главните приоритети на ССК.

 

 


Сподели