Еднодневна работилница на тема: ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ И НАЧИНИ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

БизнисРегулатива | 24.12.2018

 Еднодневна работилница на тема:

ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ И НАЧИНИ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

 

24.12.2018 година (понеделник)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

 

Стопанската комора на Македонија, на 24 декември 2018 година, организира еднодневна работилница на тема: „Исполнување на паричните обврски помеѓу правните субјекти и начини за наплата на побарување“. Правната, но и економската сигурност во бизнисот во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат исполнети целособразно, навремено и комплетно. Оттука, цел на работилницата е да се одговори на секогаш актуелното прашање: Како настанува исполнување на паричните обврски и кој е најдобриот и најсигурниот начин за наплата на побарувањата помеѓу правните субјекти, и тоа како во домашниот, така и во надворешниот промет со странски субјекти?
Одговорот на ваквото прашање ќе се обезбеди преку преглед на правната регулатива која ја засегнува темата од интерес, а особено: настанувањето и докажувањето на постоењето на побарување, доброволната, но и присилната наплата на побарување, договорното регулирање на исплаќањето на паричните побарувања, како и облиците на меѓусебно намирување. При тоа, детално ќе бидат објаснети сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, решенија и пресуди, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на исполнувањето и наплатата на паричните обврски.

ПРОГРАМА

I. НАСТАНУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ ПОСТОЕЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕ

- Фактурата како документ кој искажува остварен промет; 
- Влезна и излезна фактура;
- Форма и содржина;
- Составни елементи;
- Момент на доспеаност;
- Напомена во фактурата за извршен промет за целите на ДДВ;
- Застареност;
- Практични примери.

II. ОПОМЕНАТА ПРЕД ТУЖБА КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА:

- Опомена пред тужба;
- Законска регулатива: 
- Закон за финансиска дисциплина;
- Подрачје на примена;
- Рокови на исполнување;
- Надоместок за доцнење;
- Надзор и контрола врз економските оператори;
- Прекршочна постапка;
- Практични примери.

III. НОТАРСКИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

- Законска регулатива: 
- Закон за нотаријат;
- Постапка за издавање нотарски платен налог како механизам за наплата на 
  доверителовите побарувања;
- Закон за извршување;
- Наплата на парично побарување во извршна постапка;
- Наплата на побарување со странски елемент;
- Практични примери.
  
IV. ДОГОВОРНО РЕГУЛИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ

- Законска регулатива: 
- Закон за облигационите односи;
- Исполнување со суброгација;
- Предмет на исполнување;
- Засметување на исполнување;
- Признаница;
- Отпуштање на долг;
- Новација;
- Практични примери.

V. ОБЛИЦИ НА МЕЃУСЕБНО НАМИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ

- Компензација;
- Цесија – отстапување на побарување со договор;
- Преземање на долг;
- Пристапување кон долг;
- Преземање на исполнување;
- Факторинг;
- Практични примери.


Предавачи:

Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, помеѓу кои ICSID при Светска банка - Вашингтон и Европскиот суд за човекови права (ECHR). Член на постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, коавтор на Прирачникот за правнички вештини, национален тутор на HELP-Програмата на Советот на Европа;  активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството;

Викторија Спасовска, правен консултант и предавач на обуки, семинари и
конференции со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.


За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал; 
- ручeк и освежување; 
- сертификат за присуство на семинарот.

   Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 20.12.2018 година.


Пријави се

Mинати настани..

Предизвиците на компаниите за изнаоѓање на квалитетна работна сила во модерното време - Скопје
Повеќе
Предизвиците на компаниите за изнаоѓање на квалитетна работна сила во модерното време - Тетово
Повеќе
Информативен настан на тема: Рециклирање на отпад – искуства, бариери, можности и предизвици за македонските компании
Повеќе
Актуелни настани

InTech Meetup #6 на 9 април во Public Room

09.04.2019 Повеќе