Контакт

Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии - МАСИТ
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1 1000 Скопје, Македонија

Teл: (+389)075 280 507; (+389)078 296 487

E: contact@masit.org.mk