Посебни одредби за примарно производство од животинско потекло - фарми (само правни лица)

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Со пополнувањето на листата за проверка ќе добиете Извештај кој има информативен карактер и ќе Ви укаже во кој дел од регулативата не сте усогласени и каде би требало да го корегирате Вашето работење. Пополнувањето е анонимно и нема јавен пристап до Вашите одговори. Последното ажурирање на листите за проверка од областа на даноци е спроведено заклучно 31.01.2020 година. Листата за проверка за Законот за работни односи е доработена и ажурирана заклучно 15.01.2020 со делот за казнените одредби и е официјална според Државниот инспекторат за труд.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали ги исполнувате посебните обврски пропишани за одгледувачи на животни и операторите со храна од животинско потекло?


Дали е извршена регистрација на одгледувалиште (фарма)?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот говеда?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видовите овци и кози?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот свињи?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од други видови?


Пријавување на угинати животни


Дали е ивршен упис во регистарот на откупувачи на земјоделски производи?