Текстил

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 14.05.2018 година.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали имате изготвено Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи?


Дали имате изготвено План за заштита и спасување од природни непогоди и др. несреќи?


Дали поседувате уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди?


Дали имате донесено правилник за заштита од пожари и експлозии на кој согласност дава Дирекцијата?


Дали вршите периодични технички прегледи на опремата под притисокод овлaстено инспекциско тело?


Дали вршите прв технички преглед и техничкиот извештај и го доставувате до државниот инспекторат за техничка инспекција?


Дали имате изработено елаборат за заштита на животна средина и истиот го доставивте на одобрување до надлежниот орган?