Посебни одредби за примарно производство од животинско потекло - фарми (само правни лица)

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 22.05.2018 година.


Големина на компанија

Сектор


Плански регион

Член на Комора


Дали ги исполнувате посебните обврски пропишани за одгледувачи на животни и операторите со храна од животинско потекло?


Дали е извршена регистрација на одгледувалиште (фарма)?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот говеда?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видовите овци и кози?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од видот свињи?


Дали се идентификувани и регистрирани животните од други видови?


Пријавување на угинати животни


Дали е ивршен упис во регистарот на откупувачи на земјоделски производи?